Procedura egzaminacyjna

 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
 2. Tematyka egzaminacyjna znajduje się na stronie https://szkolenia.katowice.pl
 3. Aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem kwalifikacyjnym, dowodem wpłaty, dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo.
 4. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy może być:
   • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
   • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
   • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
   • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
    – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
   • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
   • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
   • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
 5. Wnioski dostępne są na stronie internetowej lub w biurze SIMP o Katowice.
 6. Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej dołącza się odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty.
 7. W przypadku przeprowadzania egzaminu przy użyciu użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zapewniona transmisja egzaminu w czasie rzeczywistym dostępną dla jego uczestników, wielostronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w jego toku.
 8. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana, okazuje dokument ze zdjęciem, który potwierdza jej tożsamość.
 9. Egzamin jest ustny i wykazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby.
 10. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
 11. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
 12. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek wnioskującego o sprawdzenie kwalifikacji.
 13. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły, kopie świadectw i innych wymaganych dokumentów) znajdują się 10 lat w biurze SIMP o Katowice.